BAMBOO BASKET LTD.   01372 728428

Bamboo logo Slide1

Green Tea

longjing

Gunpowder Pinhead

Zhejian Province High Mountain Green Tea

Moroccan Mint

Mao Jian

Bi Luo Chan

Moroccan Mint

Mao Jian

High Mountain Green Tea

Gunpowder Pinhead

Dragon Well (West Lake) Superior

Dragon Well Toppest Grade

Pu Erh Green Tablet

Green Tea Powder

Pu Erh Green Tablet

Bi Luo Chan

Dragon Well Superior

Sencha Gyokuro Asahi

Green Tea Powder

bi luo chan (3) dragon wellsuperior (4) high mountain green gunpowder pinhead moroccan mint

Sencha Gyokuro Asahi

Dragon Well Toppest

Insert body text here ...

pu erh green matcha (1) mao jian (3) asahi gyokuro (1)

Genmaicha - toasted rice tea

Bi Luo Chan

bi luo chan (3)